Vedagranthamala Vol 17 part 2 : Taittiriya Aranyaka
Prof. Ayan Bhattacharya