Vedagranthamala Vol 1 part 1 : Rigveda Samhita
Trns. Smt Nilanjana Sikdar Dutta