Vedagranthamala Vol 9 : Arsheya Mantra bamsha Brahmana
Ed. Bhaskarnath Bhattacharya