Vedagranthamala Vol 2 : Samveda Samhita
Ed. Parashuram Chakraborty